logo.jpg,
ProfilProduktyObjednávkyServisReferenceKontaktBonusBazar
Zpět

KODEX ETIKY ČLENA CECHU MECHANICKÝCH ZÁMKOVÝCH SYSTÉMŮ ČR (CECH MZS)

1. Úvodní ustanovení

Kodex nenahrazuje právní regulaci zabezpečení a ochrany majetku i osob, nýbrž na ni na-vazuje doplněním o etické zásady. Kodex je určen všem subjektům působícím v oblasti mechanických zámkových systémů a stanoví jim pravidla profesionálního chování. Kodex zároveň informuje veřejnost o mezích, které subjekty působící v zabezpečení a ochraně dobrovolně přijaly a hodlají je sami vynucovat prostřednictvím etické samoregulace.

Etické normy navazují na normy právní, předpokládají jejich plnění a stanoví požadavky náročnější než jaké vyplývají z právního řádu. Kodex hodlá napomáhat uskutečňování právních norem i tím, že některé jejich obecné požadavky (zejména požadavek, aby byly dodržovány dobré mravy soutěže) konkretizuje na oblast zabezpečení ochrany majetku a osob.

2. Obecné zásady chování členských firem

Členské firmy se ve vzájemných vztazích řídí těmito zásadami:

Ve vztahu k zákazníkům:

 • svoji podnikatelskou činnost poskytují zákazníkům formou výrobků nebo služeb od-povídající maximální možnou ochranu majetku
 • nikdy nezneužijí technické znalosti zákazníka, poskytnou pravdivé informace a se-známí jej s nutností komplexního a systémového přístupu k zajištění kvalitní ochrany majetku
 • ve svých nabídkách, projektech, výrobcích a službách nabízejí vždy nejvyšší kvalitu odpovídající reálné potřebě
 • dodávané mechanické zámkové systémy a související organizační opatření vždy od-povídají evropským nebo národním normám a odborným předpisům Cechu MZS
 • tam, kde to předpisy event. pojišťovací podmínky vyžadují, používají výhradně výrobky, které mají osvědčení státem akreditovaných zkušebních laboratoří, autorizovaných osob a event. vyhovují požadavkům zákona č. 22/97 Sb.
 • v případě požadavku zákazníka na nižší úroveň bezpečnostního mechanického systému než je výše uvedeno upozorní jej písemně na tuto okolnost

Ve vzájemných vztazích:

 • v hospodářské soutěži respektují pravidla a obchodní zvyklosti. Vzájemnou soutěž vedou pomocí čestných a poctivých prostředků a zdržují se jednání, která jsou v rozporu s dobrými mravy
 • veškerá reklama je vedena pravdivě a v souladu s obecnými pravidly soutěže. V reklamě nepoužívají metodu srovnávání s jinými výrobkyx. Je vedena bez prvků klamavé reklamy.

3. Vztahy zaměstnanců firem k zákazníkům

Zaměstnanec firmy ve vztahu k zákazníkům dodržuje minimálně tato pravidla:

 • uplatňuje zdvořilý a korektní vztah ke všem zákazníkům
 • poskytuje úplné, nezkreslené, pravdivé a srozumitelné informace a vyvaruje se klamavého popisu výrobků, služeb a klamavé reklamy
 • zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se zákazníků a bezpečnostní ochrany jejich majetku. Mlčenlivost zachovává i po skončení své činnosti ve firmě

4. Vztahy mezi firmou a zaměstnanci

Zaměstnanec se při své činnosti ve firmě řídí těmito etickými normami:

 • svědomitě a odpovědně reprezentuje svoji firmu
 • nezneužije odborných znalostí a svého postavení při jednání se zákazníkem
 • vyvaruje se všech činností, které vytváření konflikt jeho vlastních zájmů se zájmy své firmy
 • nepoužívá ve svůj prospěch informace a materiální prostředky své firmy
 • neučiní nic čím by své firmě ztížil nebo znemožnil plnění povinností vyplývajících z právního řádu nebo z tohoto kodexu

5. Uplatňování kodexu Cechu MZS

 • členové cechu se při své činnosti řídí zásadami uvedenými v tomto kodexu a zavazují se k jejich dodržování
 • členové cechu seznámí své zaměstnance s kodexem a zajistí, aby jej dodržovali
 • v případě rozporů mezi členskými firmami řeší tyto mezi sebou především dohodou a nebo prostřednictvím smírčí komise zřizované pro tyto případy představenstvem cechu
košík: 0 Kč

Novinky

Bezpečnostní vložka - MT5

na vrcholu pyramidy »..

 

Akce

Výprodej!!!!
Bezpečnostní kování na FAB/90 madlo+klika
+ vložka EVVA DPI

více informací zde ».

 
 
Nová anketa od 10.10.2005
 
Počet návštěv
od: 1.1.2002

přidat k oblíbeným

 
 
Pavelčákova 18, Olomouc 772 00, 602 841 721
Gasta&Čoupek 2004 webdesign Studio R3D, s.r.o.